Knebworth Park Dinosaur Trail

Swan Class visited the dinosaur trail at Knebworth House.